Meny

Hyresavtal

Hyresvillkor

1. Tillämplighet

1.1. Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning. Ändring av villkoren förutsätter att uthyraren och hyrestagaren skriftligen kommer överens om andra villkor.

2. Hyresobjektet

2.1. Hyresobjektet är och förblir uthyrarens egendom. Hyrestagaren förbinder sig att inte nyttja eller disponera över hyresobjektet i strid med hyresavtalet eller dessa allmänna hyresvillkor.
2.2. Uthyraren skall vid förfrågan av hyrestagaren tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

3. Avhämtning och återlämning

3.1. Hyresobjektet avhämtas av hyrestagaren från uthyrarens förråd och återlämnas till uthyrarens förråd om annat ej överenskommits.
3.2. Vid återlämning av hyresobjektet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande skick som vid hyrestidens början, dock med beaktande för normalt slitage. Om så inte är fallet så äger uthyraren på hyrestagarens bekostnad rätt att utföra nödvändig rengöring och/eller reparation.

4. Hyrestiden

4.1. Hyrestiden börjar löpa från den dag hyrestagaren hämtat hyresobjektet hos uthyraren till dess att hyresobjektet är återlämnat till uthyraren.

5. Hyra

5.1. Hyran utgår under hyrestiden med belopp enligt uthyrarens prislista.
5.2. Om uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet har uthyraren rätt till ersättning för transportkostnader av hyrestagaren.

6. Betalning av hyra

6.1. Hyran erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång. Vid längre hyrestid faktureras varje tvåveckorsperiod.
6.2. Betalningsvillkor är 10 dagar eller efter överenskommelse.

7. Skötsel

7.1. Vid hyrestidens början och innan hyresobjektet tas i drift skall hyrestagaren normalt kontrollera och undersöka hyresobjektet. Finns det anmärkningar skall dessa genast komma till uthyrarens kännedom.
7.2. Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas drivmedel. Förbrukningsartiklar etc skall vara av god kvalitet. Hyrestagaren svarar för alla kostnader av förbrukningsmaterial samt för reparation som inte innefattas av normalt slitage. Reparationen får ej utföras av hyrestagaren utan uthyrarens vetskap.

8. Ansvar

8.1. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet och för skador på hyresobjektet och som inte utgör normalt slitage.
8.2. Hyrestagaren ansvarar för varje skada som hyresobjektet kan tilltaga person eller egendom. Hyrestagaren förbinder sig att hålla uthyraren skadelös för all ersättningsskyldighet som på grund av sådan skada kan riktas mot uthyraren i egenskap av hyresobjektets ägare.
8.3. Uthyraren ansvarar ej för merkostnader i samband med driftstopp av hyresobjektet.
8.4. Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allrisk försäkring eller giltig försäkring motsvarande hyresobjektets återanskaffningsvärde.
8.5. Vid förlust av hyresobjektet debiteras återanskaffningspriset för hyresobjektet.

9. Förtida uppsägning

9.1. Uthyraren äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om inte hyresavtalet följs. Det åligger då hyrestagaren att återlämna hyresobjektet till uthyraren.